Regulamin świadczenia usług iPresso.com
drogą elektroniczną

Artykuł I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) określa zasady świadczenia przez iPresso S.A. (dalej: "Administrator") usług elektronicznych za pośrednictwem platformy internetowej prowadzonej pod adresem: mojadomena.ipresso.com (dalej: "Aplikacja").
 • Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Serwisu www.ipresso.com w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 • Rozpoczęcie korzystania z Usług dostępnych w Aplikacji wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu. Każdy Użytkownik od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług dostępnych w Aplikacji wyraża zgodę na jego treść i zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Załącznikiem do Regulaminu są "Zasady dokonywania płatności przez użytkowników za pośrednictwem systemu PayLane”.
 • Każda osoba korzystająca z Aplikacji przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Aplikacji treści o charakterze niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.

Artykuł II

pRZEDMIOT REGULAMINU

 • Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące praw i obowiązków Użytkowników, dla wszystkich usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.

Artykuł III

Definicje

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 • Administrator lub iPresso S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ceglanej 4, kod 40-514 Katowice; spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000421253, posiadająca NIP:NIP 634 - 267 - 80 - 33 | REGON: 240896140
 • Serwis: strona internetowa (wraz z podstronami) stworzona przez i będąca własnością Administratora, podłączona do sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikom wykupienie dostępu i korzystanie z Aplikacji, dostępna pod adresem internetowym www.ipresso.com.
 • Regulamin: niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Usługa: usługa opisana w pkt. 5-8 poniżej świadczona przez Administratora drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji na podstawie niniejszego Regulaminu.
 • Aplikacja: usługa udostępnienia systemu do zarządzania działaniami marketingowymi zwanego dalej „iPresso” lub „Aplikacja”, dostępna pod adresem mojadomena.ipresso.com. gdzie "mojadomena" oznacza nazwę domeny wybraną przez Użytkownika nie kolidującą z nazwami innych Użytkowników i nie uznawaną powszechnie za obraźliwą. Korzystanie z niej wymaga aktywnego, nieprzerwanego dostępu do Sieci Internet.
 • Zasoby: wszelkie materiały i treści udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Aplikacji.
 • Użytkownik: osoba będąca przedsiębiorcą (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) prowadząca działalność gospodarczą na terenie Polski na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz inne podmioty posiadające numer REGON oraz przedsiębiorcy działający na innych rynkach stosownie do lokalnych przepisów prawa, korzystająca z Usług Aplikacji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Użytkownikiem nie jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej - niezależnie od rynku.
 • Urządzenie: komputer osobisty lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, które umożliwia korzystanie z Aplikacji.
 • Operator płatności - sposób umożliwiających dokonywanie płatności za zakup Aplikacji, polegający na dokonaniu płatności za pośrednictwem internetowego serwisu prowadzonego przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.

Artykuł IV

WYMAGANIA TECHNICZNE I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 • Dostęp do pełnej funkcjonalności Aplikacji jest uzależniony od założenia Konta i spełnienia warunków przewidzianych w treści Regulaminu.
 • Użytkownik musi posiadać dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 • Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z siecią Internet, SMS, połączeń telefonicznych) celem skorzystania z Usługi ponosi Użytkownik, zgodnie z cennikami dostawców, z usług których korzysta.
 • W trakcie korzystania z Aplikacji na urządzeniu Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki cookies.
 • Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Aplikacji było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów Urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 • Administrator zapewni dostęp do Usługi w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów obejmujących:

  - (1) ograniczenia w dostępie do Internetu narzucone przez operatorów, z usług których korzysta Użytkownik,

  - (2) awarie będące skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (np. awarie serwerów, łączy internetowych, ataki hakerów), przypadki, o których mowa w ust. 8-9 poniżej.

  - (3) Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub częściowego wyłączenia Aplikacji lub poszczególnych Usług w celu ich ulepszenia, dodawania nowych usług lub przeprowadzania napraw i konserwacji.

  - (4) Administrator zastrzega sobie prawo do częściowego wyłączenia, lub zmiany funkcjonowania Usług.

  - (5) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które Administrator nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności.

  - (6) Administrator nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku zaprzestania świadczenia usług lub usunięcia Konta Użytkownika na skutek rozwiązania umowy przez Administratora z winy Użytkownika naruszającego Regulamin, w tym rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
 • Administrator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

  - (1) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa; w takim przypadku odpowiedzialność Użytkownika wobec osób trzecich regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

  - (2) informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,

  - (3) utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria łączy, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora (działanie osób trzecich),

  - (4) szkody powstałe na skutek braku ciągłości świadczenia Usług, chyba że szkoda jest wynikiem umyślnego działania Administratora,

  - (5) szkody będące następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, działania Użytkownika lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność itp.),

  - (6) następstwa podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji lub logowaniu,

  - (7) nieprzestrzeganie przez Użytkownika warunków Regulaminu, w tym udostępnienie przez Użytkownika osobie trzeciej loginu i hasła.
 • Użytkownik akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że jest przedsiębiorcą stosownie do § 3 pkt. 7 niniejszego regulaminu.

Artykuł V

PROCEDURA REJESTRACJI W SERWISIE

 • Warunkiem uzyskania możliwości korzystania z Aplikacji jest założenie konta Użytkownika Aplikacji (dalej: "Konto") oraz spełnienie postanowień §6 ust. VI poniżej.
 • Użytkownik podczas procesu rejestracji dokonuje wyboru indywidualnej subdomeny w domenie ipresso.com, która służyć będzie do logowania się do Konta.
 • Minimalną liczbę znaków składających się na hasło oraz ich rodzaj określa Administrator.
 • Założenie Konta uzależnione jest od wyrażenia zgody na treść Regulaminu.

Artykuł VI

PROCEDURA ZAKUPU APLIKACJI, PRZEDŁUŻENIA ABONAMENTU, ZMIANY ABONAMENTU W TRAKCIE TRWANIA UMOWY

 • Złożenie zamówienia:

  - (1) Zamówienia na Aplikację mogą być dokonywane w Serwisie za pośrednictwem formularza online
  .
  - (2) Zamówienia można składać za pośrednictwem Serwisu 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku.

  - (3) Realizacja zamówienia odbywać się będzie na warunkach podanych w Serwisie.

  - (4) Użytkownik może składać dowolną liczbę zamówień. Użytkownik po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia zostanie przekierowany do systemu płatności Operatora Płatności w celu dokonania zapłaty za usługę dostępu do Aplikacji.

  - (5) Po skutecznym dokonaniu transakcji Użytkownik otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie zakupu dostępu do Aplikacji. Potwierdzenie zakupu zostanie wysłane na adres elektroniczny Użytkownika wskazany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji w Serwisie.

  - (6) Potwierdzenie zakupu dostępu do Aplikacji zawiera, m.in.:
  - a. pełne dane adresowe Administratora i Użytkownika (w tym numer NIP, lub inny numer identyfikacji podatkowej stosowny do kraju jej prowadzenia),
  - b. rodzaj zamówionej usługi,
  - c. numer zamówienia przydzielony przez Administratora,
  - d. cenę (obejmującą wszystkie jej składniki, w tym udzielone rabaty, a także należne podatki),
  - e. datę ważności dostępu do Aplikacji,
  - f. adres url Użytkownika,
  - g. login Użytkownika,
  - h. link do ustanowienia hasła,
  - i. informacje o miejscu i sposobie składania reklamacji.
 • Rodzaje abonamentów Użytkownik może dokonać zakupu abonamentu wybranego z aktualnym cennikiem na stronie https://ipresso.com/pl/pricing na okres 1 lub 12 miesięcy.
 • Przedłużenie abonamentu:

  - (1) Użytkownik może dokonać przedłużenia abonamentu na korzystanie z dostępu do Aplikacji w dowolnym momencie obowiązywania umowy.

  - (2) Nowy abonament będzie obowiązywał od daty, w której upływa/upłynęła ważność uprzednio wykupionego dostępu.
 • Zmiana abonamentu w trakcie trwania umowy:

  - (1) Użytkownik może zmienić abonament na wyższy w trakcie trwania umowy.

  - (2) Okres obowiązywania abonamentu po zmianie musi być co najmniej równy okresowi, na który został wykupiony abonament, z którego dokonano zmiany.

  - (3) Przy zmianie abonamentu na wyższy Użytkownikowi nie przysługuje dodatkowy rabat na usługę.

  - (4) Zmiana abonamentu na wyższy skutkuje odnowieniem/ wyzerowaniem odnawialnych limitów.
 • Cena:

  - (1) Ceny za uzyskanie dostępu do Aplikacji przez Użytkownika są podane na stronie internetowej Serwisu.

  - (2) Cena jest podana w walucie zgodnie z cennikiem na stronie https://ipresso.pl/pricing

  - (3) Ceny zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

  - (4) Administrator może udzielić Użytkownikom rabatów od cen detalicznych zgodnie z aktualną ofertą dostępną w Serwisie. Rabaty na poszczególne Usługi nie sumują się.

  - (5) Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika lub oferty. Zamówienia Użytkowników złożone przed zmianą cennika będą realizowane na dotychczasowych warunkach cenowych.

  - (6) Ceny mogą różnić się w zależności od rynków geograficznych.
 • Zapłata ceny - Zamówienie złożone przez Użytkownika powinno być opłacone za pośrednictwem Operatora Płatności. W przypadku zamówień nie opłaconych stosuje się postanowienia pkt. VII poniżej.
 • Anulowanie zamówienia - Zamówienia nie opłacone zgodnie z par 7 pkt. 1 poniżej nie wiążą żadnej ze stron i podlegają automatycznemu anulowaniu.
 • Faktury VAT - Każda sprzedaż dostępu do Aplikacji zostanie potwierdzona fakturą VAT wystawioną zgodnie z danymi wpisanymi w odpowiedniej części formularza zamówienia. Faktura VAT zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, udostępniony podczas procedury Rejestracji lub składania zamówienia.

Artykuł VII

ZAWARCIE UMOWY NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI

 • W dacie otrzymania przez Administratora płatności za Aplikację dochodzi między Użytkownikiem a Administratorem do zawarcia umowy na korzystanie z Aplikacji na warunkach określonych w § 9 niniejszego Regulaminu. Użytkownik otrzyma na adres email podany w Serwisie potwierdzenie zakupu dostępu do Aplikacji.
 • Okres trwania umowy dostępu do Aplikacji liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty należności za Aplikację. Okres trwania umowy podany jest w treści wiadomości przesyłanych Użytkownikowi podczas procedury zakupu dostępu do Aplikacji.
 • Dostęp do Aplikacji wymaga zalogowania się Użytkownika w Aplikacji.

Artykuł VIII

ROZWIĄZANIE UMOWY NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI

 • Umowa na korzystanie z Aplikacji ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki wykupiono do niej dostęp.
 • Administrator ma prawo rozwiązać bez wypowiedzenia umowę dostępu do Aplikacji i zaprzestać świadczenia Usługi w razie wykorzystywania Aplikacji przez Użytkownika niezgodnie z warunkami umowy. Przed rozwiązaniem umowy Administrator wezwie Użytkownika do zaniechania naruszeń, pod rygorem rozwiązania umowy. W przypadku rozwiązania umowy dostępu do Aplikacji w powyższym trybie, Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonej ceny za czas pozostały do upływu okresu na jaki umowa została zawarta.
 • Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę dostępu do Aplikacji bez wypowiedzenia z przyczyn związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Administratora na warunkach określonych w przepisach prawa. W takim przypadku przysługuje mu prawo do żądania zwrotu uiszczonej opłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu pozostałego do wygaśnięcia umowy dostępu do Aplikacji.
 • Administrator ma prawo zawiesić na czas określony lub nieokreślony albo usunąć konto Użytkownika w następujących przypadkach:

  - (1) naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu, a w szczególności: udostępnienia loginu i hasła osobom nieuprawnionym, umieszczania w Aplikacji przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,

  - (2) wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem.
 • Administrator będzie przechowywał dane należące do Użytkownika, a umieszczone w Aplikacji przez okres 14 dni od daty rozwiązania umowy na korzystanie z Aplikacji.
 • Oświadczenia woli w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być składane drogą elektroniczną - na adresy poczty elektronicznej stron. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji na decyzję Administratora zgodnie z § 11 poniżej.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

Artykuł IX

DOSTĘP DO APLIKACJI

 • Dostęp Użytkownika do Aplikacji obejmuje prawo do niewyłącznego, ograniczonego w czasie, korzystania z Aplikacji w trybie on-line, tj.: w trybie zapewniającym dostęp do Aplikacji jedynie za pośrednictwem sieci Internet.
 • Użytkownik może korzystać z dostępu do Aplikacji jedynie na użytek własny. Zakazane jest wykorzystywanie Aplikacji w celu świadczenia usług na rzecz osób trzecich.
 • Dostęp do Aplikacji udzielony Użytkownikowi przez Administratora nie obejmuje prawa do:

  - (1) udostępniania Aplikacji osobom trzecim poprzez umożliwienie skorzystania z Aplikacji na zasadzie udostępnienia loginu i hasła,

  - (2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w kodzie Aplikacji,

  - (3) podejmowania prób usunięcia, przełamania lub obejścia technicznych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Aplikacji,

  - (4) rozpowszechniania, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu, lub udostępniania w Internecie zadań oraz innych zasobów składających się na Aplikację (w tym rysunków, zdjęć i tekstu tworzących warstwę wizualną Aplikacji).
 • Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku wykrycia przypadków naruszenia warunków niniejszego Regulaminu Administrator może czasowo zablokować dostęp do Aplikacji - do czasu wyjaśnienia stwierdzonej nieprawidłowości.
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających warunki regulaminu oraz prawa autorskie iPresso S.A. do Aplikacji, kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Artykuł X

PRAWO UŻYTKOWNIKA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Odstąpienie od umowy świadczenia Usług.

 • W razie rozwiązania Umowy, w jakimkolwiek trybie i przez którąkolwiek ze Stron (w tym oświadczenia woli o odstąpieniu do Umowy przez Użytkownika), lub wygaśnięcia Umowy, w sytuacji, gdy Użytkownik opłacił z góry okres korzystania z Usługi i okres ten wykracza poza datę rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, wpłacone przez Użytkownika środki pieniężne na poczet korzystania z Usługi nie podlegają zwrotowi.
 • Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Administratora drogą elektroniczną na adres sales@ipresso.pl, lub adres korespondencyjny.

Artykuł XI

REKLAMACJE

Reklamacje Usług.

 • Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez Administratora.
 • Wszelkie reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej Serwisu w zakładce "Kontakt" lub pisemnie na adres Administratora: iPresso S.A., ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice - z dopiskiem "reklamacja usługi iPresso Express".
 • Przedmiotem reklamacji może być zarzut wykonywania Usługi przez Administratora niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 • Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi i niezawinione przez Administratora, w tym wynikające z:

  - (1) błędów lub pomyłek Użytkownika,

  - (2) naruszenia warunków niniejszego Regulaminu,

  - (3) udostępniania przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim,

  - (4) nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, nieprawidłowej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania komputera Użytkownika,

  - (5) działalności osób trzecich, za których poczynania Administrator nie odpowiada,

  - (6) problemów z otrzymaniem przez Użytkownika maila potwierdzającego dokonanie transakcji spowodowanych przez czynniki niezależne od Administratora. Administrator prowadzi rejestr wiadomości wysłanych do Użytkowników celem potwierdzenia dokonanych transakcji.
 • Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane Użytkownika (Nazwę firmy, imię, nazwisko osoby reprezentującej i adres korespondencyjny) wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 • Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia.
 • Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Administrator powiadamia Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 • W razie uznania reklamacji dotyczącej jakości działania Aplikacji, Administrator zrekompensuje pomniejszy Użytkownikowi opłatę za korzystanie z Aplikacji proporcjonalnie do okresu w jakim Aplikacja nie działała, lub nie działała poprawnie.
 • Odpowiedzialność Administratora za szkody wynikłe z nienależytego działania Aplikacji ograniczona jest do wysokości szkody rzeczywistej, w tym obejmuje zwrot kwoty opłaty za dostęp do Aplikacji uiszczonej przez Użytkownika oraz wysokości uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z postępowaniem reklamacyjnym.

Artykuł XII

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA iPresso S.A.

 • Zasoby, kod i cała pozostała zawartość Aplikacji, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki, zawartość baz danych z wyłączeniem treści wprowadzanych przez użytkownika stanowią własność intelektualną Administratora lub podmiotów, z którymi iPresso S.A. zawarło stosowne umowy i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, w szczególności przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach kodu, informacji, danych lub innych treści dostępnych na ramach Aplikacji lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Zarobkowe wykorzystywanie, a także nieodpłatne udostępnianie w sieci Internet treści pochodzących z Aplikacji wymaga zgody Administratora.
 • Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Aplikacji i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części za wyjątkiem tych informacji, które zostały wprowadzone przez Użytkownika i są jego własnością.
 • Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Użytkownika może spowodować podjęcie kroków prawnych skutkujących odpowiedzialność cywilną i/lub karną, zgodnie z postanowieniami przepisów prawa.

Artykuł XIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Prawa Użytkownika wynikające z Umowy mogą być przeniesione na osobę trzecią wyłącznie za zgodą Administratora wyrażoną na piśmie.
 • Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkowników poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej Aplikacji (w Serwisie). O ile nie zastrzeżono inaczej, wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 • Zmiana Regulaminu w trakcie trwania Umowy jest wiążąca jeżeli jest uzasadniona:

  - (1) koniecznością ochrony praw Użytkowników lub osób trzecich lub

  - (2) potrzebą ochrony praw własności intelektualnej Administratora lub

  - (3) istotną zmianą funkcjonowania Aplikacji, wprowadzoną w celu poprawy jakości świadczonej Usługi, a ponadto Umowa nie została wypowiedziana przez Użytkownika w terminie 7 dni od daty dostarczenia przez Administratora Użytkownikowi informacji o zmianie Regulaminu na adres e-mail Użytkownika.
 • Udostępnienie treści Regulaminu w brzmieniu uwzględniającym wprowadzone zmiany nastąpi najpóźniej przed pierwszym zalogowaniem się Użytkownika do Aplikacji dokonanym po wprowadzeniu zmian do Regulaminu.
 • W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika zmian w Regulaminie, Użytkownik może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Oświadczenie Użytkownika o braku zgody na Regulamin i wypowiedzeniu umowy może nastąpić drogą elektroniczną lub pisemnie. W przypadku rozwiązania Umowy przysługuje mu prawo do zwrotu uiszczonej ceny za korzystanie z Aplikacji w wysokości proporcjonalnej do okresu pozostałego do wygaśnięcia umowy o udostępnienie Aplikacji. Zwrot zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty oświadczenia o wypowiedzeniu umowy bezpośrednio na rachunek, z którego dokonano płatności. Po wypowiedzeniu umowy Konto Użytkownika zostanie zamknięte, a dane osobowe Użytkownika będą dalej przetwarzane w zakresie określonym w art. 19 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Regulamin oraz zawarte na jego podstawie Umowy podlegają prawu polskiemu.
 • Wszelkie spory pomiędzy Administratorem lub Użytkownikiem oraz ich następcami prawnymi będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według zasad ogólnych. Miejscem wykonania umów o świadczenie usług zawartych na postawie niniejszego Regulaminu jest siedziba Administratora.
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej polityce prywatności.
Zgadzam się